PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

            Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci mojej advokátskej kancelárie. Poskytovateľom právnych služieb je JUDr. Igor Chovan, advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6191 (ďalej aj ako „Advokátska kancelária“). Advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb spracúva osobné údaje a pre účely predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, i tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na mňa vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavam Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

 

Prečo spracúvam osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z mojej strany nevyhnutné najmä preto, aby som mohol:

 • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy moje, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 1. ) Účel: Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

b.) Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 písm. b) GDPR a tiež ochrana životne dôležitých záujmov klienta podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

 • Súvisiace predpisy: Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník

 

 1. )Účel: Poskytovanie iných ako právnych služieb (napríklad v prípade registrácie Partnera verejného sektora atď.)
 • Právny základ: Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • Súvisiace predpisy: Zákon o partneroch verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník

 

 1. ) Účel: Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory
 • Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
 • Súvisiace predpisy: Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

 

 1. ) Účel: Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

b.) Právny základ: Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

c.) Súvisiace prepisy: GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

 

 1. ) Účel: Personalistika a mzdy
 • Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • Súvisiace predpisy: Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

 

 1. ) Účel: Účtovné a daňové účely

b.) Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

c.) Súvisiace prepisy: Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Komu sprístupňujem Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. mojim zamestnancom, osobám, ktoré poverujem vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,  mojim účtovným a daňovým poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď mám z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, som povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto mám povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V určitých prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, resp. iných fyzických osôb. Ide o prípady katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a pod. Vždy sa tak však koná na základe osobitného predpisu, a v rámci poskytovania právnych služieb.

 

Do ktorých krajín prenášam Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľam.

Nevykonávam automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadim odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

Ako o Vás získavam osobné údaje?

Ak ste môj klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavam od Vás. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na moju schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj moju povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o mojich klientoch môžem získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste môj klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavam od mojich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta, výpisom z verejných registrov, nahliadaním do administratívnych, súdnych alebo iných spisov a/alebo registrov vedených orgánmi verejnej moci a pod. V takom prípade o Vás môžem osobné údaje získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvam osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by som spracovával osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvam osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient, ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracovaniu podľa čl. 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu naše zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii.

 

Práva klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

Klient právo:

 • na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR
 • na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);

podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore

Klient nemá právo:

 • na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b), d) a e) GDPR);
 • na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18 ods. 8 Zákona o advokácii)
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu ale na inom právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR;
 • namietať (čl. 21 GDPR).

 

Práva inej osoby ako klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

Ak nie ste mojim klientom (napr. ste protistrana môjho klienta) a Vaše osobné údaje spracúvam v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii výslovne nie som povinný poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ani Vám umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení GDPR v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.

Osoba právo:

 • na opravu vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.

Osoba nemá právo:

 • na informáciu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 15 GDPR;
 • na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR (čl. 18 ods. 8 Zákona o advokácii);
 • na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR);
 • na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR) • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu;
 • namietať (čl. 21 GDPR).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Aké oprávnené záujmy sledujem pri spracúvaní osobných údajov?

Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby, prostredníctvom ktorých si klienti uplatňujú rôzne právne nároky a chránia si svoje oprávnené záujmy. Ako advokát v rámci poskytovania právnych služieb sledujem oprávnené záujmy mojich klientov, zároveň však, ako advokát, mám postavenie prevádzkovateľa podľa definície GDPR a nespracúvam osobné údaje klienta alebo iných fyzických osôb výlučne na základe jeho poverenia a pokynov ako sprostredkovateľ podľa definície GDPR. Mám teda svoje samostatné, neodvodené právo spracúvať osobné údaje na účely výkonu advokácie, a to vrátane citlivých údajov (čl. 9 GDPR), a údajov o uznaní viny za trestné činy a priestupky (čl. 10 GDPR), ako aj osobných údajov o tretích osobách, a to aj bez ich súhlasu (§ 18 ods. 6 a 7 Zákona o advokácii).

V rámci poskytovania právnych služieb a výkonu advokácie máme aj ja, ako advokát, oprávnený záujem, napr. chrániť si majetok, a môžu mi vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr. z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď. V takomto prípade by som mohol aj ja spracúvať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

            Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Dovoľujeme si uviesť, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba mi poskytne jej osobné údaje, ktoré musím následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť mi jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy so mnou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená.

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Moja webová stránka (www.elektronickyadvokat.sk) používa súbory cookies na účely zapamätania predvolieb prehľadávania (napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, a pod.) Uvedené mi umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na mojej webovej stránke. Používaním súborov cookies, nedochádza k porušovaniu GDPR. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Napríklad v prípade webového prehliadača Google Chrome môžete toto nastavenie nájsť na tomto odkaze: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Informácie, ktoré som Vám povinný vzhľadom na moje spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na +421 905 742 696 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu môjho sídla Lipová 1040/28, 900 23 Viničné.

Ostávam so srdečným pozdravom,

 

JUDr. Igor Chovan, advokát