Elektronický advokát - JUDr. Igor Chovan.

Volám sa Igor Chovan a profesionálne sa venujem advokátskej praxi. Medzi moju bohatú prax patrí napríklad výkon advokácie najmä v oblasti správneho práva, občianskeho práva - vrátane pozemkového práva - a takisto mediálneho práva.

Okrem toho mám bohaté skúsenosti z verejnej vládnej sféry. V minulosti som pôsobil na Rade pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstve kultúry SR, Ministerstve životného prostredia SR.

V súčasnosti moje pôsobiská zahŕňajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenský pozemkový fond, akademickú sféru a riadiacu pozíciu v obchodnej spoločnosti.

Právne informácie

Logo slovenskej advokátskej komory

JUDr. Igor Chovan, advokát, so sídlom Lipová 1040/ 28, 900 23 Viničné, IČO: 30803501 DIČ: 2022261736 IČ DPH: SK2022261736, číslo SAK 6191 je členom Slovenskej advokátskej komory.

Absolvoval magisterské štúdium a rigorózne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zložil rigoróznu skúšku zo Správneho a Ústavného práva. Rovnako úspešne absolvoval advokátske skúšky a spĺňa všetky právne i odborné predpoklady na výkon advokátskeho povolania.